C++ - 多维数组

 1. 简介
 2. 多维数组
  1. 空间释放

C++ 学习笔记

C++ 多维数组

简介

 • 多维度数组就是 array of array
 • 内存中存放了一个连续的指针数组,每一个数组变量都是一个指针,指向另外一个数组

多维数组

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
#include <iostream>

int main()
{
// 堆栈变量
int* array = new int[50];
int** a2d = new int*[50];
int*** a3d = new int**[50];

array[0] = 0; // 这儿是int
a2d[0] = nullptr; // 这儿是指针, int 的指针

// 给二维数组申请空间
for (int i = 0; i < 50; ++i)
a2d[i] = new int[50];

// 给三维数组申请空间
for (int i = 0; i < 50; ++i)
{
a3d[i] = new int*[50];
for (int j = 0; j < 50; ++j)
a3d[i][j] = new int[50];
}


std::cin.get();
return 0;
}

空间释放

 • 上面的例子中,所有的内存都是在 heap 上的,需要手动删除
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  // 删除二维数组
  for (int i = 0; i < 50; ++i)
  delete[] a2d[i];
  delete[] a2d;

  // 删除三维数组申请空间
  for (int i = 0; i < 50; ++i)
  {
  for (int j = 0; j < 50; ++j)
  delete[] a3d[i][j];
  delete[] a3d[i];
  }
  delete[] a3d;

欢迎指出任何有错误或不够清晰的表达。可以在下面评论区评论,也可以邮件至 qinhan_shu@163.com

文章标题:C++ - 多维数组

本文作者:QinHan

发布时间:2020-01-10, 22:41:54

最后更新:2020-02-20, 05:42:12

原始链接:https://qinhan.site/2020/01/10/cpp-multidimensional-arrays/

版权声明: "署名-非商用-相同方式共享 4.0" 转载请保留原文链接及作者。

目录
×

喜欢就点赞,疼爱就打赏