golang 调用shell 脚本

 1. 简介

通过golang执行shell脚本

简介

 • 记 golang 的一个扩展用法

目录结构

 • main.go

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  package main

  import (
  "bytes"
  "fmt"
  "log"
  "os/exec"
  )

  func main() {
  cmd := exec.Command("/bin/bash", "-c", "./test.sh")
  var out bytes.Buffer

  cmd.Stdout = &out
  err := cmd.Run()
  if err != nil {
  log.Fatal(err)
  }
  fmt.Printf("%s", out.String())
  }
 • test.sh

  1
  2
  3
  #! /bin/bash

  echo '通过golang来执行shell脚本'
 • 执行结果

  • 记得将脚本权限设置可执行
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   ~ ls -l
   total 4568
   -rwxr-xr-x 1 qinhan staff 2327696 Nov 15 22:54 main
   -rw-r--r-- 1 qinhan staff 258 Nov 15 22:54 main.go
   -rwxr-xr-x 1 qinhan staff 53 Nov 15 22:57 test.sh

   ~ ./main
   通过golang来执行shell脚本

欢迎指出任何有错误或不够清晰的表达。可以在下面评论区评论,也可以邮件至 qinhan_shu@163.com

文章标题:golang 调用shell 脚本

本文作者:QinHan

发布时间:2019-11-15, 22:58:33

最后更新:2020-02-20, 05:42:12

原始链接:https://qinhan.site/2019/11/15/go-shell/

版权声明: "署名-非商用-相同方式共享 4.0" 转载请保留原文链接及作者。

目录
×

喜欢就点赞,疼爱就打赏